Entreprenad & infrastruktur.

Entreprenad & infrastruktur

Specialister på anläggningsprojekt

Inom Entreprenad arbetar vi med större och mindre entreprenadprojekt åt bland andra Trafikverket, kommuner och företag. Vi bygger om och anlägger nya vägar och utför mer eller mindre komplicerade markprojekt. Förutom markprojekt är vi experter inom Järnväg,( Mbest), vindkraftsprojekt och tjänster till gruvindustrin.

Med ett välutvecklat arbetssätt med hela kedjan från projektering till färdigställande kan vi på ett effektivt och kvalitetssäkrat sätt ta ett helhetsansvar för större och mindre entreprenader. Vår organisation med lokala kontor på ett flertal platser i regionen säkerställer att du som kund får din produkt levererad i rätt tid, till rätt kostnad och med rätt kvalitet.

För att underlätta kontakten med våra kunder och säkerställa att rätt kompetens finns tillgänglig för olika entreprenadarbeten har BDX lokala kontor på flera platser i regionen. Vi genomför våra projekt i nära samverkan med våra kunder och arbetar därför långsiktigt med kundvård, våra medarbetares kompetens och att hitta samverkansformer som stärker båda parter.

Vi åtar oss underentreprenader, generalentreprenader, totalentreprenad samt projekteringsuppdrag.

Vi bygger inte bara nya vägar och järnvägar – vi tar hand om dem efteråt också läs mer under infrastruktur

Group 3 Created with Sketch. Varför anlita BDX för entreprenadtjänster? Med ett välutvecklat arbetssätt med hela kedjan från projektering till fordon och personal kan vi på ett effektivt och kvalitetssäkrat ta ett helhetsansvar för större och mindre entreprenader.

Vägar

Infrastruktur i form av vägar är en avgörande förutsättning för att människor, städer och länder ska kunna knytas samman.

På BDX har vi kunskapen och erfarenheten att kunna åta oss komplexa och stora vägprojekt i form av under- general- eller totalentreprenader. Genom att välja en helhetslösning får beställaren ett kostnadseffektivt och väl utfört resultat.

För att åstadkomma ett bra resultat ser vi alltid till att följande krav är uppfyllda. Vi ska:

 • ha god planering
 • minimera störningar för människor och natur
 • visa hänsyn till miljön på alla plan
 • erbjuda helhetslösningar

BDX ser till att människor kan ta sig till jobbet och till sina fritidsaktiviteter och att företag kan få avsättning för sina varor och tjänster – vi ser oss som samhällsbyggare.

Vi erbjuder även vägunderhåll och snöröjning för att ytterligare komplettera vårt erbjudande när det gäller vägar och infrastruktur.

Järnvägar

Fungerande logistik på järnväg är ett väsentligt och kritiskt behov för de flesta tillverkande näringar. För
privatpersoner är det ett sätt att miljövänligt transportera sig från ett ställe till ett annat.

Som experter på logistik är det naturligt att vi även tillhandahåller tjänster för att bygga och underhålla järnväg.

Järnvägsprojekt är enkla samtidigt som de är oerhört komplexa. Enkelheten ligger i att två punkter ska bindas samman med järnvvägsspår. Det komplexa i arbetet är att det ställer höga krav på leverantören att kunna leverera en felfri lösning med en mängd olika delar. Till exempel:

 • broar
 • banvall
 • underlagsarbeten
 • rälsdragning
 • säkra plankorsningar
 • el- och signalarbeten

BDX klarar av att leverera en helhetslösning tack vare vår specialistkompetens inom järnväg, både avseende entreprenader samt drift och underhåll.

Dammar

Att bygga en damm kräver speciell kompetens för att det ska bli ett bra slutresultat – vatten på ena sidan och torrt på andra sidan. BDX har vad som krävs.

Det låter kanske enkelt att anlägga en damm, men det är många aspekter som måste beaktas. Beroende på användningsområde ställs olika krav på funktionalitet och utförande, samtidigt som miljökonsekvenser måste tas hänsyn till vid dammbyggnationen.

BDX har en väl anpassad fordonspark och kunniga medarbetare för att utföra större och mindre dammbyggnationer, samt reparationer och underhåll av dammar.

Vi har erfarenhet av större dammprojekt där den kompetens vi har byggt upp gör att vi kan utföra underentreprenader, generalentreprenader samt totalentreprenader när det gäller dammbyggen.

Vindkraft

Vindkraft växer i betydelse och har under de senaste åren ökat sin andel av energiproduktionen i Sverige. Särskilt i norra Sverige är det attraktivt att bygga vindkraftsparker då placeringen inte stör på samma sätt som i mer tätbebyggda områden.

BDX har tidigt varit med i stora vindkraftsprojekt, bland annat genom vårt engagemang i Dragaliden, Gabrielsberget och i Markbygden. Den kompetens vi byggt upp har resulterat i en organisation som möter de krav som ställs på komplicerade transporter av själva vindkraftverkets delar samt av anläggningsmaterial, i ibland oländig terräng.

Vår kompetens från komplicerade och avancerade anläggningsprojekt kommer till stor nytta vid anläggandet av vägar till vindkraftsparken samt vid konstruktion och utförande av fundamentsarbeten.

I och med att vi kan ta ett helhetsansvar kring hela processen med anläggnings- och entreprenadarbeten tillsammans med specialtransporter av vindkraftverkens delar kan vi skapa totalkalkyler som håller både snäva budget- och tidsramar.

Markarbeten

Basen i BDX verksamhet är att vi schaktar, planerar, lastar, lossar, transporterar, plogar och lyfter. Oavsett om det rör sig om kortare eller längre uppdrag har vi personal, maskiner och transportfordon anpassade för att lösa uppdraget.

Vi erbjuder till exempel:

 • grundläggning till större och mindre hus och byggnader
 • grundläggning till olika anläggningar
 • VA-arbeten
 • plattsättning och stenläggningar
 • markberedning
 • avrymning av massor
 • återfyllnad

Har du ett behov av markarbete som inte är uppräknat här är du varmt välkommen att kontakta oss för en offert.