Hållbarhet.

I BDX arbetar vi enligt vår uppförandekod

BDX Code of conduct

Avseende: Mänskliga rättigheter – Arbetsrätt – Miljö – Korruption

BDX ska skapa mervärden för sina kunder, medleverantörer, leverantörer och medarbetare och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. För att uppnå detta krävs en sund och god ekonomisk lönsamhet, hänsynstagande till miljön och socialt engagemang. BDX arbetar aktivt och proaktivt för en god affärsetik och strävar efter långsiktiga och ömsesidiga relationer. Inom BDX och dess dotterbolag gäller som grundkrav att följa internationella konventioner och nationella lagar. Den uppförandekod som BDX fastställt och beslutat om är baserad på FNs Global Compact och följer också BDX kärnvärden – innovativt, tillsammans och hållbart.

Innebörd

Vad innebär Code of conduct

Vi ska alltid stödja försiktighetsprincipen vad det gäller miljörisker

Inom BDX ska ALLA intressenter, anställda, medleverantörer, leverantörer, mfl. ta sitt ansvar för miljön.

Vi ska ta initiativ för att främja miljömässigt ansvarstagande samt arbeta med att uppmuntra utveckling och spridning av miljömässig teknik

BDX arbetar aktivt och proaktivt för att minska miljöbelastning. Fokusområdena är transporter, energi och avfall.

Vi ska bidra till avskaffande av diskriminering vid anställning och yrkesutövning

Människor som arbetar inom BDX eller tillverkar produkter och utför tjänster som BDX köper, ska respekteras i sin yrkesutövning, inte diskrimineras på grund av nationellt ursprung, ras, kön, sexuell läggning, religion eller politisk åsikt.

Vi ska motarbeta alla former av korruption

BDX arbetar för en god affärsetik, långsiktiga och förtroendefulla relationer med omvärlden och mot alla former av korruption. Det är inte accepterat att missbruka sin position inom BDX för egen eller för annans vinning. Det är inte acceptabelt att utföra handlingar som är omoraliska eller olagliga. Det är ej heller acceptabelt att genom erbjudanden, tjänster, pengar, hot eller tvång för egen eller andras vinning påverka utfallet av ett beslut, mot gällande regler och lagar.
Korruption inkluderar bland annat mutor, bestickning, utpressning, nepotism, beskyddarverksamhet, mygel, och förskingring.
Detta gäller såväl inom BDX som mellan BDX intressenter.

Vi ska stödja och respektera mänskliga rättigheter

De anställningsvillkor som erbjuds de anställda inom BDX ska uppfylla minimikraven i nationella lagar, relevanta ILO-konventioner och arbetsmarknadens kollektiv avtal.
Arbetstid och minimilön ska följa nationella lagar i det land produkten tillverkas eller tjänsten utförs.
Frihet att bilda föreningar och rätten att organisera sig efter eget val är en rättighet för de människor som tillverkar produkter eller tillhandahåller tjänster för BDX.
BDX arbetar för att hela leverantörskedjan, i överensstämmelse med gällande arbetsmiljölagstiftning, ska verka för en säker och sund arbetsmiljö.

Vi ska ta avstånd ifrån alla former av tvångs- eller barnarbete

BDX accepterar inte barnarbete. Alla BDX leverantörer ska följa FNs barnkonvention och den nationella lagstiftningen i det land produkten eller tjänsten tillverkas eller utförs.
Produkter och tjänster som BDX köper ska tillverkas eller utföras av människor som frivilligt har valt att arbeta.

Antagen av BDX ledningsgrupp oktober 2015

Länk till dokumentet för nedladdning: BDX Code of conduct