Framtidsbyggare.

Om BDX

Affärsidé och kärnvärden

I nära samverkan levererar BDX hållbara affärslösningar, tjänster och produkter för enkla eller sammansatta behov inom entreprenad- och logistiksektorn. Varje dag gör vi insatser som skapar förutsättningar och nytta för såväl kunder som samhälle.

Vision

Genom långsiktiga, lönsamma och utvecklande affärer ska BDX tjänster och produkter vara det hållbara och självklara valet för kunderna.

Kärnvärden

Innovativt
Vi erbjuder tjänster som löser kundens behov – allt från logistik till entreprenad- och industritjänster. Det innebär att vi har möjlighet att erbjuda innovativa affärslösningar för unika partnerskap.

Tillsammans
I BDX gör vi saker tillsammans. Vårt arv från de LBC som en gång startade BDX lever kvar och vi utvecklas och jobbar tillsammans. Vi jobbar även tillsammans med våra kunder, uppdragsgivare, partners och underleverantörer.

Hållbart
Att anlita, eller arbeta tillsammans med BDX ska vara hållbart. Fler och fler kunder ställer krav på att vi som leverantör ska ha ett hållbart förhållningssätt allt från miljö till sociala faktorer. Hållbarhet blir alltså en fråga om överlevnad.

Framtidsbyggare

Innovativt, tillsammans och hållbart

Där värdeorden innovativt, tillsammans och hållbart möts, bildas effektordet Framtidsbyggare. Ordet framtidsbyggare har en tydlig framåtriktning, och det kan laddas med många värden och det har en inbyggd flexibilitet. Det väcker nyfikenhet. Någon som bygger framtiden.

Delar man upp ordet så anger Fram riktningen och dynamiken, något som den röda pilen i logotypen förstärker och redan står för. Framtid är något som alla kan relatera till. Det är det vi planerar för varje dag, det som vi ser fram emot. Och ordet byggare är den som skapar något beständigt.

Vi har en tydlig lokal prägel på verksamheten och en geografisk närhet till våra kunder. Tack vare våra lokalkontor och engagerade lokala medleverantörer runt om i Norrland och Mälardalen.

Organisation

Styrelse

 • Anders Ökvist, ordförande, Kalix
 • Malin Öhrlund, vice ordförande, Luleå
 • Roger Åström, ledamot, Piteå
 • Fredrik Östling, ledamot, Luleå
 • Tomas Turovaara, ledamot, Kiruna
 • David Ström, ledamot, Piteå
 • Per Sjöberg, ledamot, Piteå
 • Gunilla Peterson, ledamot (arbetstagarrepresentant), Gällivare
 • Håkan Sundström , ledamot (arbetstagarrepresentant), Luleå

För att möta kundernas krav på ett väl sammanhållet utbud av tjänster och produkter har BDX valt att verka i fem divisioner; Division Logistik&Miljö, Division Ballast, Division Infra, Division BDX Nord samt Division BDX Syd.

För att tillfredsställa behovet av närhet till kund och specialkompetens finns det inom varje division affärsområden, marknadsområden och affärsenheter.

Som stöd för affärsverksamheten finns affärsutveckling och affärsstöd.

Koncernledning
Catrin Ingvarsson VD / Koncernchef , Karoline Frykman CFO Ekonomi&Finans, Gunilla Peterson chef Koncernstab, David Bladfält Divisionschef Logistik&Miljö, Fredrik Palmquist Kommunikationschef, Stefan Sundqvist Divisionschef BDX Nord, Mikael Holmström Divisionschef BDX Syd, Mats Grönberg Divisionschef BDX Infra och Roger Larsson, Divisionschef Ballast.

 

 

 

Intressenter

Kunder, medleverantörer, ägare och medarbetare är huvudsakliga intressenter i BDX – var och en med olika krav och förväntningar på oss. Våra kunder finns inom alla näringar, främst i Norrland. Vi bygger vår verksamhet på långsiktiga kundrelationer där partnerskap är ett viktigt inslag.
BDX har 300 medleverantörer som utför uppdragen åt våra kunder med sina 1 500 maskiner och fordon. Den enskilde medleverantören har oftast egna anställda, totalt 1 700 professionella förare, vilket gör BDX till ett ovanligt stort småföretag. De flesta medleverantörerna är också delägare i BDX. Ägandet har flera avgörande fördelar för verksamheten. Det stimulerar ansvar för det dagliga arbetet och intresse för långsiktig utveckling.

BDX har sin storlek till trots en jämförligt liten medarbetarstab. Genom en ständig utveckling av våra ca 600 medarbetare kan vi möta både kundernas och övriga intressenters allt högre krav på entreprenad- och helhetslösningar.

Så här började vår historia

Historik

BDX Företagen AB bildades hösten 2003 genom sammanslagning av NTG Företagen AB, Lulefrakt AB och Kalix LBC AB, inklusive ett flertal dotterbolag.

 • 2022 BDX förvärvar Olab AB
 • 2020 BDX förvärvar Bergnäsets Åkeri AB
 • 2019 BDX förvärvar en majoritetspost i Svalget återvinning AB i Boden
 • 2018 BDX förvärvar Nema-koncernen med ett antal bergtäkter i norra Sverige.
 • 2017 dotterbolaget Bimac bildas i Umeå.
 • 2015 BDX förvärvar Spånga Distribution AB
 • 2014 BDX förvärvar rörelsen i Söderlinds Åkeri AB
 • 2013
  – BDX förvärvar Bygg & Mark i Haparanda.
  – BDX förvärvar 100 % av Liafrakt AB i Umeå.
 • 2012 BDX förvärvar KA Grävmaskiner i Gällivare.
 • 2011 BDX förvärvar 50 % av Liafrakt AB i Umeå.
 • 2009 BDX förvärvar BLETAB i Kiruna.
 • 2008 BDX förvärvar ATL, AB Transport and Logistics, i Piteå.
 • 2005 BDX förvärvar återstående aktier i Haparanda LBC.
 • 2003 BDX Företagen AB bildas.
 • 2000 NTG förvärvar Gällivare LBC.
 • 1999 NTG förvärvar Kiruna LBC.
 • 1998 Lulefrakt AB förvärvar BodenFrakt AB.
 • 1976 Luleå LBC och Nederluleå LBC slår ihop verksamheterna och bildar Lulefrakt ekonomisk förening för att 1995 ombildas till AB.
 • 1968 Råneå LBC införlivas med den större centralen Nederluleå LBC och sedan kan man säga att ”karusellen” var igång.

Om vi blickar mer än femtio år tillbaka i tiden kan vi se ursprunget till dagens BDX.

Efter krigsåren, i slutet av 1940-talet och början av 1950-talet, bildades ett stort antal ekonomiska föreningar bland åkeri- och maskinföretag runt om i Sverige. Bland dessa fanns Luleå LBC, Nederluleå LBC, Kalix LBC och NTG. 1950- och 60-talets stora utbyggnader av samhället innebar goda år för transport- och maskinbranschen, samtidigt som tankar på samarbete mellan och hopslagningar av föreningar väcktes.

Dotterbolag

Helägda och delägda dotterbolag

BDX har ett antal dotterbolag som verkar inom skilda branscher i logistik- och entreprenadsektorn. Företagen kompletterar BDX verksamhet och bidrar till att våra kunder får en leverantör som kan ta ett helhetsansvar, även i större projekt.

Bimac

Bygg i Mark AC AB, Bimac, är ett helägt dotterbolag till BDX Företagen AB, verksamt i Umeå-regionen. Bimac är verksamma inom anläggning, schaktning, parker och offentliga miljöer, VA-arbeten, vägprojekt samt mät- och kalkyltjänster.

Läs mer om Bimac»

BDX Miljö

BDX Miljö AB är ett helägt dotterbolag till BDX Företagen AB. Idag arbetar vi med miljörelaterad verksamhet i norra Sverige men är inte främmande att använda vår kompetens och utrustning där behovet uppstår.

BDX Miljö AB har en bred kompetens i miljöfrågor och kan erbjuda allt från utredning till anläggning. Vår styrka är att leverera en helhet.

Läs mer om tjänster inom BDX Miljö»

 

BDX Rail AB

BDX Rail AB är ett helägt dotterbolag till BDX Företagen AB.
BDX Rail är ett heltäckande järnvägsbolag inom drift och underhåll samt nybyggnation av järnväg. Inom företaget finns kompetens inom MBEST, det vill säga mark, bana, el, signal och tele – vilket gör att vi kan åta oss uppdrag inom hela spannet inom järnväg.

Läs mer om tjänster inom BDX Rail»

 

BDX Skog AB

BDX Skog AB (fd Trätransporter i Norrbotten AB) är ett delägt dotterbolag (75 %) tillsammans med Allsåns Åkeri AB.

BDX Skog AB arbetar främst med transporter åt skogsindustrin men även andra marknader där det passar. Verksamheten inriktar sig främst på att erbjuda och utföra transporter av skogs- och flisråvara samt sågat virke och styckegods. Huvudmarknaden i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Norra Finland men även övriga delar av landet.

Kvalitetssäkrade logistik- och arbetsrutiner samt miljöstyrning, ger kunderna effektiva och flexibla transportlösningar – allt efter deras behov.

Drivmedelsindex»

Däckproffset

BDX Företagen har gummiverkstad i Luleå med specialutbildad personal och utrustning för reparation av alla sorters däck inklusive de största entreprenaddäcken. Däckproffset är ett serviceföretag till BDX men också en välrenommerad gummiverkstad med försäljning och service till andra företag och privatpersoner. Läs mer om DäckProffset»

DäckProffset är medlem i DäckTeam.

Kontakta oss
Luleå 0920-175 47

NEMA

NEMA (Norrbottens Entreprenad och Maskin AB) är ett helägt dotterbolaget till BDX. I NEMA ingår åtta täkter från Skaulo i norr till Luleå i söder, där framför allt täkterna i Luleå och i Kalix försörjer både egna entreprenadprojekt samt övrig materialförsäljning till externa kunder.

Olab AB

Olab AB är ett helägt dotterbolag till BDX Företagen AB. Verksamheten i företaget består av utförande av transporter för Ahlsell i Stockholmsområdet. Företaget förfogar över en egen terminal och drygt 50 distributions- och lastbilar med egna förare.

Läs mer om Olab AB»

Svalget återvinning

Svalget återvinning AB i Boden är ett helägt dotterbolag till BDX Företagen AB. Idag består verksamheten i Svalget Återvinning AB i att man tar emot, behandlar och skapar avsättning för olika former av förorenade jordar och verksamhetsavfall. Svalget Återvinning AB kompletterar och utvecklar miljöaffären i BDX.

Civil Works Nordic

Civil Works Nordic AB är ett helägt dotterbolag till BDX Företagen AB och erbjuder tjänster inom mark- och anläggningsprojekt samt infrastruktur, exempelvis nyinvestering väg, brobyggnationer, dammprojekt samt vindkraft.

CWN är verksamma i norra Sverige med kontor i Piteå, Kalix, Haparanda, Boden och Luleå.