Kvalitet.

Kvalitet

Kvalitet i alla led

Inom BDX strävar vi hela tiden efter att förbättra våra produkter och tjänster, våra kunder ska alltid känna att BDX är den leverantör som ger mest mervärden i deras affär. BDX-Q Totalkvalitet är vårt ledningssystem för kvalitet, miljö, arbetsmiljö och trafiksäkerhet. Syftet med ledningssystemet är att våra åtaganden ska infria de krav som kunder och andra intressenter ställer på BDX samt att den inre effektiviteten ska vara hög och präglas av ständiga förbättringar.

BDX-Q Totalkvalitet visar våra kunder hur verksamheten bedrivs och utgör ett stöd för medarbetare och medleverantörer. Det bygger bland annat på att vi alltid tillämpar ett kundorienterat strategi- och arbetssätt.

BDX fordonspärm

Alla BDX-fordon är utrustade med en fordonspärm som praktiskt och symboliskt knyter samman BDX-Q Totalkvalitet med medleverantörerna och dess förare.

Fordonspärmen innehåller bland annat specifika kundinstruktioner, rutiner för nödläge, avvikelserapporter, förar- och fordonsdokument.

BDX-Q Totalkvalitet

Vi har ett dokumenterat och integrerat ledningssystem enligt kraven i:

 • SS-EN ISO 9001:2015
 • SS-EN ISO 14001:2015
 • AFS 2001:1, systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Relevanta lagkrav

BDX-Q Totalkvalitet är tredjepartscertifierade av Svensk Certifiering i enlighet med ISO 9001:2015 med certifikat nummer 9001-0670 och ISO 14001:2015 med certifikat nummer 14001-0670.

Ladda ner våra miljö- och kvalitetscertifikat som pdf-filer:

 

Certifikat ISO 9001 BDX Företagen.pdf

Certifikat ISO 14001 BDX Företagen.pdf

 

Certifikat ISO 9001 BDX Koncernen.pdf

Certifikat ISO 14001 BDX Koncernen.pdf

Ladda ner hela BDX-Q Totalkvalitet som kortfattat beskriver systemets innehåll, policys, krav på leverantörer, förare och fordon m.m.

Kvalitetspolicy

Kvalitet framför allt

BDX kvalitet på tjänster och produkter ska alltid uppfylla kundens krav, behov och förväntningar.

Policyn innebär följande:

 • Verksamheten bygger på långsiktiga och varaktiga kundrelationer i samverkan.
 • Arbetet är fokuserat på att leverera rätt tjänst och produkt, i rätt tid, till rätt pris, tryggt och säkert.
 • Varje medarbetare ska vara kompetent inom sin befattning. Denna tilldelas ansvar och befogenhet för att uppfylla kundens krav. Kompetensutveckling prioriteras.
 • BDX medleverantörer är vår viktigaste resurs och förarnas kompetens och sätt att bemöta kunderna är särskilt viktigt.
 • Vi ska alltid uppfylla alla lagkrav som berör vår verksamhet.
 • Vi ska ha ett ledarskap som är ett föredöme både internt som externt.
 • Vi ska arbeta enligt vårt BDX-Q Ledningssystem för Totalkvalitet, som utvärderas vid ledningens genomgångar.
 • Genom utvärdering av våra processers effektivitet och mätning av kundnöjdheten skapar vi underlag för ständiga förbättringar.
 • Vi ska göra vår kvalitetspolicy förstådd bland våra medarbetare, medleverantörer och fordonsförare samt känd bland våra kunder, leverantörer och andra intressenter.

BDX Q totalkvalitet

Kvalitetssystem som fungerar

BDX-Q Totalkvalitet är vårt ledningssystem för kvalitet, miljö, arbetsmiljö och trafiksäkerhet. Syftet med ledningssystemet är att våra åtaganden ska infria de krav som kunder och andra intressenter ställer på BDX.
BDX-Q Totalkvalitet är vårt ledningssystem för kvalitet, miljö, arbetsmiljö och trafiksäkerhet. Syftet med ledningssystemet är att våra åtaganden ska infria de krav som kunder och andra intressenter ställer på BDX samt att den inre effektiviteten ska vara hög och präglas av ständiga förbättringar.

BDX-Q Totalkvalitet visar våra kunder hur verksamheten bedrivs och utgör ett stöd för medarbetare och medleverantörer. Det bygger bland annat på att vi alltid tillämpar ett kundorienterat strategi- och arbetssätt.

Alla BDX-fordon är utrustade med en fordonspärm som praktiskt och symboliskt knyter samman BDX-Q Totalkvalitet med medleverantörerna och dess förare.

Fordonspärmen innehåller bland annat specifika kundinstruktioner, rutiner för nödläge, avvikelserapporter, förar- och fordonsdokument.

Vi har ett dokumenterat och integrerat ledningssystem enligt kraven i:

SS-EN ISO 9001:2015
SS-EN ISO 14001:2015
AFS 2001:1, systematiskt arbetsmiljöarbete
Relevanta lagkrav
BDX-Q Totalkvalitet är tredjepartscertifierade av Svensk Certifiering i enlighet med ISO 9001:2015 med certifikat nummer 9001-0670 och ISO 14001:2015 med certifikat nummer 14001-0670.

Ladda ner hela BDX-Q Totalkvalitet som kortfattat beskriver systemets innehåll, policys, krav på leverantörer, förare och fordon m.m.

BDX -Q Total Quality  eng version.

 

Miljöpolicy

Aktivt miljöarbete

BDX ska genom aktivt miljöarbete verka för att minimera  miljöbelastningen, arbeta med ständiga miljöförbättringar och följa de miljölagar som berör verksamheten.

Policyn innebär följande:

 • Vi ska alltid förebygga miljöföroreningar.
 • Vårt miljöarbete ska ta hänsyn till de fastställda regionala miljömålen.
 • Våra medarbetare, medleverantörer och deras förare utbildas i verksamhetsrelaterad miljökunskap så att de därmed stimuleras till aktiva miljöinsatser.
 • Vi ska mäta våra mest betydande miljöbelastningar.
 • Vi strävar efter maskin- och transportlösningar som är skonsamma mot miljön.
 • Vid investering i fordon ska bästa möjliga miljöklass prioriteras.
 • Kretsloppstänkandet ska eftersträvas.
 • Vi ska sträva efter att hushålla med energitillgångar.
 • Vi ska uppfylla alla tillämpliga miljölagar och andra miljökrav som berör vår verksamhet.
 • Vi ska ställa miljökrav på medleverantörerna och leverantörer av varor och tjänster samt vid uthyrning av lokaler.
 • Vi ska ha beredskap för miljönödlägen.
 • Miljöpolicyns lämplighet utvärderas vid ledningens genomgångar.
 • Vi ska göra vår miljöpolicy förstådd bland våra medarbetare, medleverantörer och fordonsförare samt känd bland våra kunder, leverantörer och andra intressenter.

Trafiksäkerhetspolicy

Säkerheten har företräde

Policyn innebär följande:

 • Vi ska uppfylla alla trafiklagar.
 • Vi accepterar inte användandet av alkohol eller droger under arbetsutövning.
 • Vi ska följa hastighetsbestämmelser, regler för lastvikter, lastsäkring, bältesanvändning samt kör- och vilotider.
 • Som yrkesförare ska vi alltid ta största hänsyn till övriga trafikanter och anpassa hastigheten till rådande trafik- och vägsituation.
 • Våra fordon ska vara i trafikdugligt skick och uppmärkta enligt gällande regler.
 • Vid nyanskaffning av fordon ska trafiksäkerheten beaktas.
 • Vi ska bära föreskriven varselklädsel.
 • Vi ska ha beredskap för nödlägessituationer i trafikmiljö.
 • Vi ska göra vår trafiksäkerhetspolicy förstådd bland våra medarbetare, medleverantörer och dess förare samt känd bland våra övriga intressenter.

Arbetsmiljöpolicy

Hälsa för alla

En bra arbetsmiljö är en förutsättning för att vi ska uppfylla  kraven i våra åtaganden och göra BDX framgångsrikt.

BDX ska arbeta efter följande riktlinjer:

 • Vi ska driva ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt AFS 2001:1.
 • Varje medarbetare ska ges självständighet i arbetet med tilldelat ansvar och befogenhet.
 • Arbetsmiljön ska präglas av respekt och förtroende för varandra i en öppen dialog.  Ingen form av trakasserier accepteras.
 • En bra personalpolitik och arbetsmiljö gör det lättare att rekrytera kvalificerade medarbetare
 • Vid nyanställningar är både kvinnliga som manliga sökanden välkomna.
 • Intern rörlighet uppmuntras.
 • Varje medarbetare ska visa personligt ansvar för god hälsa och arbetsmiljö.
 • Arbetsmiljörisker ska rapporteras.
 • Arbetsmiljöfrågorna ska ingå som en integrerad och naturlig del i vår verksamhet och ska behandlas i direkt anslutning till de övriga vardagliga frågorna.
 • Ingen ska behöva drabbas av ohälsa eller skador p.g.a. brister i arbetsmiljön.
 • Verksamhetsledare ska ha kompetens, resurser och befogenheter att lösa arbetsmiljöfrågor.
 • Nyanställda, vikarier och omplacerade ska få erforderlig information, träning och utbildning i arbetsmiljöfrågor.
 • Arbetsmiljöfrågorna ska beaktas vid inköp av fordon, arbetsutrustningar samt produkter som kan innehålla hälsovådliga ämnen.
 • Personlig skyddsutrustning ska finnas och användas.
 • Ett aktivt friskvårds- och rehabiliteringsarbete ska bedrivas.
 • Vi ska göra vår arbetsmiljöpolicy förstådd bland våra medarbetare, medleverantörer och förare.

VD har det övergripande ansvaret för dessa riktlinjer och kan fördela ansvar för arbetsmiljöuppgifter till personer i organisationen.

Drogpolicy

Drogfri arbetsmiljö

Målet är att vi inom BDX ska arbeta i och verka för en drogfri och säker arbetsmiljö.
Samt förhindra nedsättning av den enskildes arbetsförmåga på grund av missbruksproblem.

Detta gör vi genom att:

 • Alla verksamma i organisationen accepterar och efterlever drogpolicyn.
 • Ingen får vara drogpåverkad på arbetet. Med droger avses: alkohol, icke medicinsk användning av narkotikaklassade preparat och olagliga dopingmedel.
 • Den som är påverkad av droger omedelbart sänds hem eller till lämplig vård.
 • Närmaste chef/arbetsledare ansvarar för att hemtransport eller transport till vård sker på ett säkert sätt.
 • Genomföra oannonserade drogtester regelbundet i syfte att säkerställa att reglerna efterlevs. Vägran att delta likställs med positivt lämnat test.
 • Förbjuda innehav och intag av alkoholhaltiga drycker eller andra droger på arbetet.
 • Vid alla former av representation ha en restriktiv hållning beträffande nyttjandet av alkohol. Alkoholfria alternativ ska alltid finnas.

Reglerna skall även tillämpas för entreprenörer, kontrakterade medleverantörer, leverantörer och konsulter som arbetar i BDX verksamhet samt vid arbete hos kund.