Drift & Underhåll.

Vägunderhåll

Infrastruktur i form av vägar måste underhållas för att de ska fungera. Vägunderhållet skapar trafiksäkerhet, mindre slitage på fordon och gladare människor.
Vägunderhållet gör vi på BDX utifrån en underhållsplan som beror på trafikintensitet (antal fordon per dygn) och naturliga förhållanden (risk för tjälskador och liknande) och som stäms av med väghållarens kravspecifikation.

Förutom lagningar av vägbanan ser vi till att diken är fria från gräs och sly, vilket annars kan minska sikten och dra till sig vilt. Vi sopar upp grus och sand från snöröjning och halkbekämpning samt städar diken och vägbana med jämna intervall. Vi åtar oss även städning efter festivaler och liknande.

BDX fordonspark, tillsammans med välutbildad personal, klarar både större och mindre uppdrag – allt från enskilda grusvägar till Europavägar.

Förutom vägunderhåll är vi även bra på att bygga vägar.

Trafikmätning
BDX utför även så kallad trafikmätning för att få fram underlag för bland annat underhållsintervall. Vid en trafikmätning registreras alla fordon som passerar en viss punkt under en given period. Mätningen pågår vanligtvis under 1 till 2 veckor och resultatet redovisas för att representera ett genomsnittligt dygn under året. De flesta mätningar görs med så kallade klassificerare, vilket gör att man kan utläsa fordonstyper och hastigheter i stort under mätperioden.

Utöver dessa mätningar kan vi även genomföra tillfälliga trafikmätningar i samband med till exempel trafikomläggningar, utredningar och planering eller vid andra förändringar i trafiksituationen.

Järnvägsunderhåll

Att järnvägen är framkomlig och farbar är väsentligt för både företag och privatpersoner. Den största utmaningen är under vinterhalvåret då snö, kyla och stora temperaturskillnader kräver de största insatserna.
BDX erbjuder tjänster som:

Spårbyten
Plogning och skottning av vitala delar som exempelvis spårväxlar
Trädsäkring, buskröjning och vegetationsbekämpning
Med BDX moderna fordonspark, med både större och mindre fordon, och vår välutbildade personal klarar vi både större och mindre underhållsuppdrag.

BDX har även kompetens för att bygga järnvägar.

Snöröjning

I norra Sverige infaller snösäsongen i grova drag från september till april. Under den tiden har vi på BDX ständig beredskap för att se till att alla större och mindre vägar, som vi har ansvar för, hålls framkomliga.

Med BDX moderna fordonspark, som består av fordon i olika storlekar, och vår välutbildade personal klarar vi både större och mindre uppdrag – allt från enskilda grusvägar till Europavägar. Vi kan bland annat åta oss:

  • snöröjning, inklusive bortforsling av snömassor till anvisad tipplats
  • halkbekämpning i form av sandning och saltning

Sökte du egentligen snöröjning av villauppfarten eller enskild väg? Under Snöröjning privat finns mer information om våra tjänster för privatpersoner.