Snö och grönt.

Fastigheter

Fastighetsskötsel handlar inte enbart om själva fastigheten. Även närområdet måste hållas efter för allas trevnad och säkerhet. Gräs ska klippas, vägar ska sopas, rabatter rensas, planteras och vattnas. Och vintertid måste någon ta hand om snön i direkt anslutning till entréerna samt sanda för att undvika halkolyckor.

Genom vårt tjänstekoncept BDX Green åtar vi oss ett totalansvar för skötsel av alla former av grönytor. I dagsläget ansvarar BDX Green för skötseln av ca en miljon kvadratmeter grönområden i norra Sverige.

BDX erbjuder även tjänster som handlar om inre fastighetsskötsel – till exempel smörjning av lås som kärvar, dörrar som behöver bytas eller hängrännor som ska rensas från löv.

Besiktning av lek och motion

I de allra flesta bostadsområden finns lekplatser och det kommer allt fler utegym. Ägaren har ett juridiskt ansvar att se till att anläggningen är i gott skick. BDX erbjuder besiktning av Sereno-certifierad besiktningsman enligt enligt SS-EN 1176 och SS-EN 1177.

Det här gäller enligt Boverket:
Fastighetsägare som till exempel kommun, bostadsbolag eller bostadsrättsföreningar, ansvarar för att lekplatsens egenskaper upprätthålls (PBL). Ansvaret för att utrustningen är säker gäller oavsett tillverkningsår (PSL). När en ny lekplats har uppförts bör en installationsbesiktning utföras av en person med erforderlig kompetens att bedöma överensstämmelse med tillämpliga delar av SS-EN 1176 och SS-EN 1177.

Kontinuerliga besiktningar och underhåll bör enligt standarden SS-EN 1176-7:2008 utföras av ”en kompetent person” och dokumenteras så att den vid behov kan verifieras. Planer för besiktning, kontroll, drift och underhåll för varje lekplats bör upprättas och följas.