Miljö- och återvinningstjänster.

För miljöns skull

 

Vi erbjuder rationella tjänster med slamsugning, högtrycksspolning, avfalls- och återvinningslösningar, rörinspektion och miljökonsulttjänster. BDX Miljö vänder sig till företag, kommuner och privatpersoner med helhetserbjudande inom miljö. Med ett brett tjänsteutbud och högt engagemang försöker vi hitta den bästa lösningen för varje kund.

Alla medarbetare som arbetar inom miljö har relevanta utbildningar och kompetens.

Kontakta oss

Avfall, återvinning och miljöstationer

BDX tar hand om allt från förebyggande planering till slutlig behandling. Vi samarbetar med andra aktörer i branschen för att kunna erbjuda en avfallshantering som är anpassad för varje kunds unika förutsättningar.

Vi erbjuder:

 • Avfallsanläggningar för farligt avfall och icke farligt avfall
 • Myndighetskontakter
 • Uppdatering i aktuell lagstiftning
 • Avfallstransporter
 • Containeruthyrning
 • Avfallsplanering

Miljösanering

BDX Miljös verksamhet omfattar även sanering av mark efter t.ex. ett oljeutsläpp.

Vi upprättar saneringsplaner för området som ska saneras – i samråd med myndigheter och kommuner.

Förorenat avfall slutbehandlas enligt gällande regler, lagar och förordningar. All personal är utbildad i arbetsmiljö- och miljöfrågor och har nödvändig skyddsutrustning för att sanering ska kunna ske på ett säkert sätt.

Sug- och spolbilstjänster

Kombispolbil

De flesta av våra våtsugar är så kallade kombibilar vilket innebär att de kan suga upp olika ämnen, så som vatten, latrin, olika typer av olja, etc. Kombibilarna kan även spola vatten med högt tryck, vilket är ett effektivt sätt att rengöra rör av olika typer.

Avvattningsbil

En slambil som suger upp latrin för att sedan separera fastmaterial och vatten, vattnet skickas sedan tillbaka till brunnen. Detta för att minimera transporten av vatten. Lämpligt för tömning av trekammarbrunnar och reningsverk.

ADR-klassade fordon

Med våra ADR-utrustade fordon kan vi hjälpa till med transport av farligt gods i tank, till exempel brandfarliga, sura, basiska och andra miljöfarliga ämnen.

Spolbuss

Spolbussen har ett spolaggregat, med en vattentank på ca 1000 liter och är utmärkt till spolning i fastigheter. Spolbussen har högt tryck men lågt vattenflöde. I Spolbussen kan vatten värmas upp till 100 grader. Dessa bussar fungerar även utmärkt att högtryckstvätta med vid t.ex. klottersanering eller fettsanering.

Torrsug

BDX Miljö utför alla typer av torrsugningsuppdrag, även i säkerhetsklassade miljöer.

 • Industrisanering – rengöringstjänster inom tung industri.
 • Högtryck – vattenbilning, vattenblästring, samt spolning av större ledningar t.ex. kulvertar
 • Isblästring – torrisblästring för rengöring av byggnadsdelar, maskiner, och mindre detaljer
 • Klottersanering – olika metoder, bland annat vår patenterade mjukblästermetod. Även rengöring av nedsmutsade fasader, färgborttagning och förebyggande klotterskydd.

Rörinspektion & relining

Rörinspektion
 • nybesiktning/slutbesiktning
 • återkommande stopp
 • förebyggande
 • lokalisering av ledningar

BDX Miljö utför rörinspektion/TV-inspektion med en inspektionsbuss enligt P-93. Inspektioner sker med den senaste tekniken samt klarar rör i storlek 40-1500 mm.

Har du drabbats av återkommande problem med dina rörledningar, kan BDX Miljö utföra en rörinspektion av ditt system. Problemet kan bero på sättningar, ansamlingar av material, rötter, dåligt fall, rörbrott etc. Med hjälp av en kamera som anpassas efter rörets dimension går vi in och filmar och vi kan därmed se vilka insatser som behöver sättas in.

En rörinspektion föregås oftast av en högtrycksspolning av ledningssystemet och ibland också slamsugning, för att kunna komma åt och se var problemet finns. Kamerautrustningen filmar i 360 graders vinkel. Efter att vi utfört inspektionen, får du en USB-sticka med filmen och ett protokoll.

När ska man använda sig av TV-inspektion:

 • Återkommande stopp i ledningar
 • Förebyggande
 • Felsökning
 • Besiktning av funktion
 • Slutbesiktning

Vi är medlemmar i Sveriges TV-inspektionsföretag, STVF.

Relining

BDX Miljö utför relining i såväl markförlagda rör samt i fastigheter. Vi infodrar rören med en strumpa. Denna teknik vi använder är ett självbärande system, som är av högsta kvalitet och åldringsbeständighet på minst 50 år.

”Med RISE CR 072 så blir materialet P-märkt. En P-märkt byggprodukt ger fastighetsägaren en trygghet i sitt val av produkt”

Containeruthyrning

BDX har container som passar för alla behov, både för företag och privat bruk. Vi hyr ut öppna och täckta container i ett flertal storlekar och för olika ändamål. Containers kan hyras vid enstaka tillfällen eller för längre avtal.

När containern är fylld, hämtar vi avfallet för vidare behandling, sortering och deponi om så önskas. Vi kan ta emot och behandla de flesta typer av avfall.

Pris och storlek kan variera beroende på ort. Kontakta oss för mer information:

Luleå och Boden: 0920-26 26 12
Gällivare: 0970-777 17 eller 0970-777 06, miljo@bdx.se
Kalix: 0923-668 00

Industrisanering

Vi tillhandahåller rengöringstjänster inom tung industri.

En ren industrilokal bidrar till en effektivare verksamhet genom bättre arbetsmiljö, minimerade hälsorisker, förebygger brandrisker och reducerar kostsamma driftstopp. Inför en besiktning, underhåll eller reparation kan maskiner och maskindelar behöva rengöras.

För olika situationer använder vi våra bilar med högtrycksaggregat utrustade med ånga, varmt eller kallt vatten, ibland kombinerat med olika lösningsmedel. Tvättvattnet tar vi hand om med våra sugbilar och transporterar till godkänd mottagningsanläggning. Vi rengör även andra ytor så som golv, väggar och tak inom så väl industri som ute hos mindre kunder.