Industritjänster.

Industritjänster

En del av kundens tjänst

© Foto: Per Pettersson.

 

Inom industritjänster och industrientreprenad är BDX specialiserade på att leda, genomföra och utveckla funktionslösningar för processindustrin.

I BDX utbud ingår funktions- och processlösningar för tillverkande industri. BDX har en maskinpark som är anpassad för att klara de flesta uppdrag som ingår inom industritjänster, vilket innebär en lägre investeringskostnad för kunden.

Våra kunder finns inom skogsindustri, processindustri samt gruv- och stålindustri.

Produktionsanläggningar
BDX industritjänster är en del av kundens av kundens tjänst eller process. Beroende på avtalslängd investerar vi i maskiner eller anläggningar som är anpassade helt utifrån kundens verksamhet.

Återvinning av restprodukter
Inom de flesta industriprocesser förekommer någon form av bi- eller restprodukter som ”blir över” efter olika produktionssteg, vilka tidigare har ofta har deponerats utan någon form av bearbetning. BDX uppdrag omfattar ofta omhändertagande av processavfall, slam, aska, farligt och icke farligt avfall.

BDX erbjuder upparbetning av bi- eller restprodukter för att återgå in i produktionskedjan eller för att bli helt nya produkter, till exempel hyttsten.

Deponiskötsel
Restprodukter som inte kan återvinnas eller upparbetas läggs på deponi. I BDX uppdrag ligger att sköta deponin så att lagar och regler efterföljs. BDX innehar alla tillstånd för nödvändiga deponier, eller hanterar tillståndsprocessen för att anlägga nya.

Mining

Bergbrytning på dagen och på djupet
Gruvbranschen är en av de mest expansiva näringarna i Sverige och särskilt i norr. BDX erbjuder sedan många år specialiserade tjänster inom gruvnäringen.
BDX utför en mängd projekt inom gruvindustrin, med kompetens inom till exempel gruvplanering, brytningsmetoder och maskinarbeten under jord. Maskinparken och organisationen är anpassad för att svara upp mot de krav som gruvindustrin ställer på säkra och högkvalitativa arbeten.

BDX erbjuder entreprenadtjänster för gruvdrift inom följande områden:

Dagbrottsbrytning
BDX kan erbjuda helhetslösningar i form av totalentreprenad på såväl
– små uppdrag såsom provbrytningar av storleksordning på 1 – 100 000 ton med hög fokus på kvalificerad hantering av material enligt bästa industri standard med tillhörande vidare transport till anrikningsanläggning enligt kundens önskemål, och
– stora uppdrag såsom drift av dagbrott med produktion på flera miljoner ton per år
Allt vad dagbrottsbrytning innebär ingår, bl.a.: jordavrymning, borrning och sprängning, avvattning av gamla gruvhål, säkring av slänter, mättjänster och mycket mer – allt med hög hänsyn till miljö och respekt för gällande miljötillstånd.

Underjordsbrytning – ortdrivning och produktionsbrytning
För att komma åt brytvärdiga malm underjord, behövs en omfattande mängd av arbete utföras. Arbetsmomenter som BDX kan utföra i detta område är bl.a. schaktborrning (för ventilation, bergschakt, transport med mera), tunneldrivning (från småa prospekteringsortar till semi-permanent transportnivåer utrustat med olika typer av bergförstärkning), produktionsborrning och lastning och transport.
Allt vad underjordsverksamhet innebär ingår, bl.a.: ventilation, vatten och el försörjning till och från, mättjänster, löpande kvalitetsmätning av arbetsmiljö – allt med hög hänsyn till miljö och respekt för gällande miljötillstånd.

Resurser
BDX har en maskinpark med borriggar, lastmaskiner och transportfordon, väl anpassad för gruvnäringens behov och förutsättningar – oavsett om det rör sig om underjordsbrytning eller brytning i dagbrott.

BDX maskiner som används i underjordsbrytning är naturligtvis godkända för underjordsbruk.

Mobila krossar med tillhörande fraktioneringsanordningar kan tillhandahållas efter kundens behov.