Miljö

Rivning och sanering

Stora krav ställs på att rivningar och saneringar sker på ett sådant sätt att miljö och människor inte ska kunna komma till skada. På BDX tar vi ett helhetsansvar från rivning till återvinning och deponi.

BDX utför rivning av större och mindre objekt med en så kallad selektiv rivningsmetod. Det innebär att allt material som kan återvinnas för återanvändning eller upparbetning till nya produkter sorteras ut. Restmaterial skickas till deponi. 

Det faktum att vi själva har kapacitet och tillstånd att krossa såväl betong 
som asfalt gör det möjligt att erbjuda kostnadseffektiva lösningar.
 Återvunnen betong kan exempelvis användas vid vägbyggnationer.

BDX har alla tillstånd som krävs för att utföra rivningar och saneringar. All personal är utbildad i arbetsmiljö- och miljöfrågor och har nödvändig skyddsutrustning för att rivning och sanering ska kunna ske på ett säkert sätt.