Miljö

Miljösanering

BDX sanerar förorenade områden som mark, vatten, sediment eller byggnader där halterna av oönskade ämnen överskrider det tillåtna.

BDX verksamhet omfattar även att ta hand om olika former av föroreningar, till exempel oljeutsläpp, förorenad mark tillhörande miljöfarliga industrier eller andra kemiska och organiska ämnen.

Vi upprättar saneringsplaner, inklusive miljökonsekvensbeskrivningar (MKB), för området som ska saneras - i samråd med myndigheter och kommuner.

Förorenat avfall slutbehandlas enligt gällande regler, lagar och förordningar. BDX har alla tillstånd som krävs för att utföra saneringar. All personal är utbildad i arbetsmiljö- och miljöfrågor och har nödvändig skyddsutrustning för att sanering ska kunna ske på ett säkert sätt.