Miljö

Miljökonsulter

I dag är det inte bara önskvärt utan på många områden lagstadgat att miljöhänsyn ska visas, särskilt inom verksamheter som anses vara miljöpåverkande. BDX erbjuder miljökonsulter för att ge stöd till våra kunder i tillståndsprocesser och avtalsförhandlingar.

BDX erbjuder följande tjänster inom ramen för vår miljökonsultverksamhet:

Miljöutredningar

Dagens miljömedvetenhet har lett till att det blivit vanligare att kunder ställer krav på att företag och organisationer ska visa miljöhänsyn i utövandet av sin verksamhet. Ett sätt för företag att ta sitt miljöansvar är att effektivisera och systematisera sitt miljöarbete genom att införa ett miljöledningssystem.

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Syftet med en miljökonsekvensbeskrivning är att identifiera och beskriva de effekter den planerade verksamheten kan ha på människors hälsa och miljön samt hushållning med mark, vatten och andra resurser.

En MKB är det lagstadgade dokument som är aktuellt vid bland annat tillståndsärenden enligt miljöbalken och infrastruktursatsningar. 
BDX genomför hela processen på ett effektivt och givande sätt - från samråd och eventuellt tillkommande undersökningar till ansökan med tillhörande MKB. 

Säkerhetsrådgivare

Den som transporterar, eller till någon lämnar farligt gods för transport, ska enligt lag ha en eller flera godkända säkerhetsrådgivare.

 För att underlätta för våra kunder tillhandahåller BDX tjänsten som säkerhetsrådgivare, vilket bland annat innebär att vi:

 • Ser till att berörd personal har tillräcklig utbildning och att utbildningen dokumenteras.
 • Vidtar åtgärder för att öka medvetenheten om faror 
och risker som är förenade med farligt gods.
 • Inför rutiner för att förhindra och i förekommande 
fall hantera olyckor eller tillbud.

Fördelar med säkerhetsrådgivare:

 • Bättre överblick av verksamheten när det gäller farligt gods.
 • Tydligare ansvar för hanteringen av farligt gods.
 • Riskinventering.
 • Säkrare hantering och mindre risk för skador/olyckor vi hantering av farligt gods.

Egenkontroll             

Den som yrkesmässigt bedriver verksamhet som befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön är enligt Miljöbalken skyldig att bedriva egenkontroll. 
Detta innebär bland annat att upprätta rutiner som hjälper företagen säkerställa att verksamheten bedrivs på ett sådant sätt att risken för tillbud och olyckor minimeras.

BDX erbjuder:

 • Egenkontroll enligt miljöbalken utifrån verksamhetens behov.  
 • Integrerade program för miljö, arbetsmiljö och brandskydd.  
 • Utbildning av personalen. 
 • Myndighetskontakter.