Industritjänster

En del av kundens tjänst

Inom industritjänster och industrientreprenad är BDX specialiserade på att leda, genomföra och utveckla funktionslösningar för processindustrin. 

I BDX utbud ingår funktions- och processlösningar för tillverkande industri. BDX har en maskinpark som är anpassad för att klara de flesta uppdrag som ingår inom industritjänster, vilket innebär en lägre investeringskostnad för kunden.

Våra kunder finns inom skogsindustri, processindustri samt gruv- och stålindustri.

Produktionsanläggningar

BDX industritjänster är en del av kundens av kundens tjänst eller process. Beroende på avtalslängd investerar vi i maskiner eller anläggningar som är anpassade helt utifrån kundens verksamhet.

Återvinning av restprodukter

Inom de flesta industriprocesser förekommer någon form av bi- eller restprodukter som ”blir över” efter olika produktionssteg, vilka tidigare har ofta har deponerats utan någon form av bearbetning. BDX uppdrag omfattar ofta omhändertagande av processavfall, slam, aska, farligt och icke farligt avfall.

BDX erbjuder upparbetning av bi- eller restprodukter för att återgå in i produktionskedjan eller för att bli helt nya produkter, till exempel hyttsten.

Deponiskötsel

Restprodukter som inte kan återvinnas eller upparbetas läggs på deponi. I BDX uppdrag ligger att sköta deponin så att lagar och regler efterföljs. BDX innehar alla tillstånd för nödvändiga deponier, eller hanterar tillståndsprocessen för att anlägga nya.

Kontaktuppgifter

Mats Grönberg
Mats Grönberg Divisionschef Strategisk Affärsutveckling/Verksamhetsstöd, Luleå Kallaxheden Direktnr 0920-26 26 90 Mobilnr 070-693 33 93
Mikael Sandberg
Mikael Sandberg Arbetsledare Region Mitt SSAB, Luleå SSAB Direktnr 0920-26 26 93 Mobilnr 070-211 31 00
Thomas Fjällström
Thomas Fjällström Projektchef Regin Mitt SSAB, Luleå SSAB Direktnr 0920-26 26 98 Mobilnr 070-316 57 26
Torgny Nyman
Torgny Nyman Divisionchef Industri & Logistik, Luleå Kallaxheden Direktnr 0920-26 26 97 Mobilnr 070-665 85 00