Drift och underhåll

Vägunderhåll

Infrastruktur i form av vägar måste underhållas för att de ska fungera. Vägunderhållet skapar trafiksäkerhet, mindre slitage på fordon och gladare människor.

Vägunderhållet gör vi på BDX utifrån en underhållsplan som beror på trafikintensitet (antal fordon per dygn) och naturliga förhållanden (risk för tjälskador och liknande) och som stäms av med väghållarens kravspecifikation.

Förutom lagningar av vägbanan ser vi till att diken är fria från gräs och sly, vilket annars kan minska sikten och dra till sig vilt. Vi sopar upp grus och sand från snöröjning och halkbekämpning samt städar diken och vägbana med jämna intervall. Vi åtar oss även städning efter festivaler och liknande. 

BDX fordonspark, tillsammans med välutbildad personal, klarar både större och mindre uppdrag - allt från enskilda grusvägar till Europavägar.

Förutom vägunderhåll är vi även bra på att bygga vägar.

Trafikmätning

BDX utför även så kallad trafikmätning för att få fram underlag för bland annat underhållsintervall. Vid en trafikmätning registreras alla fordon som passerar en viss punkt under en given period. Mätningen pågår vanligtvis under 1 till 2 veckor och resultatet redovisas för att representera ett genomsnittligt dygn under året. De flesta mätningar görs med så kallade klassificerare, vilket gör att man kan utläsa fordonstyper och hastigheter i stort under mätperioden.

Utöver dessa mätningar kan vi även genomföra tillfälliga trafikmätningar i samband med till exempel trafikomläggningar, utredningar och planering eller vid andra förändringar i trafiksituationen.