Trafiksäkerhetspolicy

Säkerheten har företräde

BDX tror på Nollvisionen och ska ständigt arbeta för bästa trafiksäkerhet.

 Policyn innebär följande:

  • Vi ska uppfylla alla trafiklagar.
  • Vi accepterar inte användandet av alkohol eller droger under arbetsutövning.
  • Vi ska följa hastighetsbestämmelser, regler för lastvikter, lastsäkring, bältesanvändning samt kör- och vilotider.
  • Som yrkesförare ska vi alltid ta största hänsyn till övriga trafikanter och anpassa hastigheten till rådande trafik- och vägsituation.
  • Våra fordon ska vara i trafikdugligt skick och uppmärkta enligt gällande regler.
  • Vid nyanskaffning av fordon ska trafiksäkerheten beaktas.
  • Vi ska bära föreskriven varselklädsel.
  • Vi ska ha beredskap för nödlägessituationer i trafikmiljö.
  • Vi ska göra vår trafiksäkerhetspolicy förstådd bland våra medarbetare, medleverantörer och dess förare samt känd bland våra övriga intressenter.