BDX-Q Totalkvalitet

Kvalitetssystem som fungerar

BDX-Q Totalkvalitet är vårt ledningssystem för kvalitet, miljö, arbetsmiljö och trafiksäkerhet. Syftet med ledningssystemet är att våra åtaganden ska infria de krav som kunder och andra intressenter ställer på BDX.

BDX-Q Totalkvalitet visar våra kunder hur verksamheten bedrivs och utgör ett stöd för medarbetare och underleverantörer. Det bygger bland annat på att vi alltid tillämpar ett kundorienterat strategi- och arbetssätt.

Varje fordon är utrustad med en fordonspärm som praktiskt och symboliskt knyter samman BDX-Q Totalkvalitet med leverantörerna och förarna.

Fordonspärmen innehåller bland annat specifika kundinstruktioner, rutiner för nödläge, avvikelserapporter, förar- och fordonsdokument.

Vi har ett dokumenterat och integrerat ledningssystem enligt kraven i:

  • SS-EN ISO 9001:2004
  • SS-EN ISO 14001:2008
  • AFS 2001:1, systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Relevanta lagkrav

BDX-Q Totalkvalitet är tredjepartscertifierade av SP Certifiering i enlighet med ISO 9001:2008 med certifikat nummer 4632 och ISO 14001:2004 med certifikat nummer 4632M.

Ladda ner hela BDX-Q Totalkvalitet som kortfattat beskriver systemets innehåll, policys, krav på leverantörer, förare och fordon m.m.