BDX-Q Totalkvalitet

Kvalitetssystem som fungerar

BDX-Q Totalkvalitet är vårt ledningssystem för kvalitet, miljö, arbetsmiljö och trafiksäkerhet. Syftet med ledningssystemet är att våra åtaganden ska infria de krav som kunder och andra intressenter ställer på BDX.

BDX-Q Totalkvalitet är vårt ledningssystem för kvalitet, miljö, arbetsmiljö och trafiksäkerhet. Syftet med ledningssystemet är att våra åtaganden ska infria de krav som kunder och andra intressenter ställer på BDX samt att den inre effektiviteten ska vara hög och präglas av ständiga förbättringar.

BDX-Q Totalkvalitet visar våra kunder hur verksamheten bedrivs och utgör ett stöd för medarbetare och medleverantörer. Det bygger bland annat på att vi alltid tillämpar ett kundorienterat strategi- och arbetssätt.

Alla BDX-fordon är utrustade med en fordonspärm som praktiskt och symboliskt knyter samman BDX-Q Totalkvalitet med medleverantörerna och dess förare.

Fordonspärmen innehåller bland annat specifika kundinstruktioner, rutiner för nödläge, avvikelserapporter, förar- och fordonsdokument.

Vi har ett dokumenterat och integrerat ledningssystem enligt kraven i:

  • SS-EN ISO 9001:2015
  • SS-EN ISO 14001:2015
  • AFS 2001:1, systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Relevanta lagkrav

BDX-Q Totalkvalitet är tredjepartscertifierade av Svensk Certifiering i enlighet med ISO 9001:2015 med certifikat nummer 9001-0670 och ISO 14001:2015 med certifikat nummer 14001-0670.

 

Ladda ner hela BDX-Q Totalkvalitet som kortfattat beskriver systemets innehåll, policys, krav på leverantörer, förare och fordon m.m.