Arbetsmiljöpolicy

Hälsa för alla

En bra arbetsmiljö är en förutsättning för att vi ska uppfylla  kraven i våra åtaganden och göra BDX framgångsrikt.

BDX ska arbeta efter följande riktlinjer:

 • Vi ska driva ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt AFS 2001:1.
 • Varje medarbetare ska ges självständighet i arbetet med tilldelat ansvar och befogenhet. 
 • Arbetsmiljön ska präglas av respekt och förtroende för varandra i en öppen dialog.  Ingen form av trakasserier accepteras.
 • En bra personalpolitik och arbetsmiljö gör det lättare att rekrytera kvalificerade medarbetare
 • Vid nyanställningar är både kvinnliga som manliga sökanden välkomna.
 • Intern rörlighet uppmuntras.
 • Varje medarbetare ska visa personligt ansvar för god hälsa och arbetsmiljö. 
 • Arbetsmiljörisker ska rapporteras.
 • Arbetsmiljöfrågorna ska ingå som en integrerad och naturlig del i vår verksamhet och ska behandlas i direkt anslutning till de övriga vardagliga frågorna.
 • Ingen ska behöva drabbas av ohälsa eller skador p.g.a. brister i arbetsmiljön.
 • Verksamhetsledare ska ha kompetens, resurser och befogenheter att lösa arbetsmiljöfrågor.
 • Nyanställda, vikarier och omplacerade ska få erforderlig information, träning och utbildning i arbetsmiljöfrågor.
 • Arbetsmiljöfrågorna ska beaktas vid inköp av fordon, arbetsutrustningar samt produkter som kan innehålla hälsovådliga ämnen.
 • Personlig skyddsutrustning ska finnas och användas.
 • Ett aktivt friskvårds- och rehabiliteringsarbete ska bedrivas.
 • Vi ska göra vår arbetsmiljöpolicy förstådd bland våra medarbetare, medleverantörer och förare.

  VD har det övergripande ansvaret för dessa riktlinjer och kan fördela ansvar för arbetsmiljöuppgifter till personer i organisationen.