Med uppdrag att leda

Med ekonomistudier i grunden och erfarenhet från bland annat ekonomi- och logistiksektorn inom Coopkoncernen och senast VD-rollen på Bilfrakt är han en person som gillar att leda och ta ansvar. 

– Grunden i allt ledarskap är att man kan leda sig själv, och det är något som jag ständigt påminner mig själv om. Om jag inte klarar det kan jag inte heller leda andra. Det handlar i grunden om att med egna handlingar visa att jag lever efter företagets värderingar och kultur. Jag tror på ett delegerat ledarskap med kommunicerade ansvarsområden mot tydliga mål. Kommunikation, lyhördhet, hög moral, affärsetik och att få saker och ting utförda är det absolut viktigaste redskapen för ledarskap och detta ska prägla hela koncernen.
 
– Hur ser du på BDX position på marknaden?
BDX har en helt unik position på marknaden eftersom man har lyckats att förflytta sig uppåt i värdekedjan, till exempel genom egna anläggningsuppdrag och entreprenader. Samtidigt som vi är expansiva inom vissa segment, ökar trycket och konkurrensen på andra områden. Vi finns på många olika geografiska ställen, där alla marknader är unika och har sina utmaningar. Det gäller att kunna hantera dessa parallellt, att knyta ihop helheten och hitta synergier som gynnar hela koncernen. Detta sker samtidigt som konjunkturen sviktar, inte minst inom gruvnäringen och det leder det till allt större utmaningar. Men både medarbetare och ägare i BDX besitter en enorm kompetens och har tillsammans på ett unikt sätt lyckats utveckla verksamheten till dagens nivåer.
 
Som ny i bolaget är det mycket att sätta sig in i direkt, men några frågor får såklart fokus från början.  – BDX styrelse har gett mig ett övergripande uppdrag med tydliga riktlinjer för den fortsatta utvecklingen av bolaget. Våra utmaningar består i att, mot bakgrund av kraftig tillväxt, ta vara på alla synergier som uppstår och knyta ihop verksamheten på ett strukturerat och bra sätt. Målet med detta är självklart att öka effektiviteten i alla led och skapa det som ofta beskrivs som koncernnytta. Ett exempel hur detta arbete bedrivs är till exempel fusioner av ett antal dotterbolag samt effektiviseringar inom BDX verksamhetsprocesser.
 
Samtidigt måste vi hantera den minskade efterfrågan på råvaror som påverkar verksamheten i framförallt Malmfälten. Då våra kunder drar i handbromsen blir det tyvärr en direkt påverkan på vår verksamhet som underleverantör. I Mälardalen expanderar vi kraftigt inom Rail-segmentet och även här är det mycket viktigt att vi expanderar i takt med våra kunders expansion och tillväxt på ett klokt sätt. Andra exempel på utmaningar är att öka tillväxten generellt i bolaget, med fokus på nya marknadsområden och kunder. 
 
De första veckorna kommer att bli hektiska för Fredrik där prioriteten kommer att läggas på att besöka så många kontor och medarbetare som möjligt – För mig är det viktigt att lyssna och succesivt sätta mig in i vardagen och alla möjligheter men även utmaningar som finns på respektive ort och verksamhet. BDX har otroligt kompetenta medarbetare och medleverantörer som alla brinner för sina uppdrag och det är otroligt viktigt att vi fortsätter att utveckla och förädla vårt samarbete med våra medleverantörer och ägare. De är vår bas och vi måste vara ödmjuka i vårt angreppssätt. 
 
Fakta om Fredrik: 
Ålder: 49 år
Bor i: Stöcke, en by strax söder om Umeå
Familj: Gift med Åsa och pappa till två pojkar som är 12 och 14 år.
Fritidsintressen: Friluftsliv, idrott och barnens aktiviteter är viktiga, men även att umgås med familj och vänner. 
Tidigare jobb: De senaste fyra åren har jag varit VD för Bilfrakt Bothnia AB och dessförinnan var jag nio år inom KF/Coop som ekonomichef, CFO och de sista två åren VD för Coop Logistik AB.