BDX 2019 – nästa steg i utvecklingen

BDX organisation har utvecklats positivt under de senaste tre åren. Nu är tiden mogen att ta nästa steg i utvecklingen. Från och med 1 februari 2019 går vi in i en ny organisation, med syftet att stärka företaget centralt, lokalt och regionalt - ett naturligt steg i vår utveckling.

I stora drag innebär omorganisationen att nuvarande fyra divisioner delas in i två nya divisioner. Division Entreprenad utgör det ena divisionen med basen i nuvarande divisionsstruktur. Inom den nya divisionen Division Industri&Logistik samlar vi maskin- och transporttjänster, logistiktjänster samt vår industriverksamhet.

Division Industri&Logistik

Geografiskt sker en regional indelning av division Industri&Logistik i tre regioner – Nord, Mitt och Syd. Den geografiska uppdelningen innebär att vi kan bli ännu starkare på ”olika sätt” i de olika regionerna, beroende på vårt kundunderlag, produktion och bemanning.

Förändringar i division Entreprenad

Divisionen kommer att ytterligare stärka erbjudandet till marknaden genom att affärsområde Väg&Mark Norrbotten delas upp affärsområde Mark och affärsområde Väg.

Fokus på marknadsutveckling

I den nya organisationen kommer det att vara ett större fokus på marknad och försäljning, med en tydlig strategisk affärsutveckling och ett förstärkt och koordinerat sälj- och marknadsarbete.

Koncernstaben samlar stödfunktioner

Den nya koncernstaben kommer att samla HR och Affärsutveckling, Inköp, Kvalitet, IT och Fastigheter. Det finns två nya funktioner i koncernstaben Medleverantörsfunktion samt en hållbarhetsfunktion. Koncernstaben kommer att fortsätta jobba över hela organisationen, och vara ett stöd i alla verksamheter.

Ekonomi&Finans

Inom Ekonomi&Finans samlas ekonomifunktionerna samt de nya funktionerna Bolagsförvärv/avyttringar samt Riskhantering.

- Vi har en spännande och positiv utveckling bakom oss – och vi har en minst lika spännande framtid framför oss. Både att vi nu på ett tydligare sätt närmar oss marknaden samtidigt som vi ytterligare nyttjar den potential som finns i alla våra verksamheter och medarbetare. Vårt erbjudande till marknaden kommer att vara ännu starkare, avslutar Fredrik Persson, vd BDX Företagen.